Berghe koffie & meer gaat
verder als Qoffy concepts

Dezelfde koffie & service, nieuwe naam.

Het stond al even te pruttelen maar vanaf nu is het zover.
Qoffy Concepts is de nieuwe naam van Berghe koffie & meer.
Een stap vooruit waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Aangenaam; wij zijn Qoffy.

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap C. van den Berghe BV gevestigd Winterswijk
 
Algemeen
 
Artikel 1.
 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepas­sing op alle offertes, aanvragen, mededelin­gen en overeenkomsten van C. van den Berghe, hierna te noemen Verkoper gevestigd te Winterswijk, de uitvoering daaron­der begrepen; alle overeenkom­sten waarbij Verkoper als dienstver­le­ner optreedt waaronder met haar gesloten overeenkom­sten van koop en verkoop van zaken/producten, van huur en verhuur van zaken/producten en van onderhoud van zaken/producten, alsmede op alle gemengde overeenkomsten. Daar waar gesproken wordt over (ge)(ver)kochte zaken gelden deze voorwaarden eveneens voor door Verkoper te verhuren zaken respectievelijk voor door Verkoper te onderhouden zaken.
 
2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij,  verbinden Verkoper slechts als deze uitdruk­kelijk schrifte­lijk en incidenteel door Verkoper worden overeengeko­men.
 
3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en over­eenkomstige voorwaar­den, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij en algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Verkoper van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door Verkoper is bevestigd.
 
4. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand.
 
Aanbiedingen
 
Artikel 2.
 
1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van Verkoper voorko­mende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft Verkoper het recht om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij de offerte te herroepen.  
 
2. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Verkoper, en uit door Verkoper gepubliceerde websites zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Verkoper gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 
3. De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verzend- en afleverkosten. Extra kosten van expresse-zendingen komen voor rekening van de wederpartij. Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzen­den.
 
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Verkoper gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Verkoper gegeven data zijn slechts te beschou­wen als streefdata.
 
5. Eventuele met installatiekosten, montagekosten, de kosten van andere in verband met de levering en ingebruikname van de geleverde diensten, zaken of producten, samenhangende kosten, zijn slechts en alleen dan in de aangeboden prijs begrepen indien zulks schriftelijk in de aanbieding of de overeenkomst is vermeld. 
 
Prijzen
 
Artikel 3.
 
1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepa­lende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeen­komst. Niet inbegrepen in de prijzen zijn de kosten van plaatsing en installatie van de zaken, tenzij  anders aangegeven.
 
2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering/verhuur enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeen­komst onder voorzienba­re of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisge­ving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeen­komst te ontbinden.
 
3. Verkoper zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecifi­ceerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 
 
Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
 
Artikel 4.
 
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Verkoper en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procura­tie­houders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien Verkoper deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Verkoper afgegeven of verzonden werkurenstaat, pakbon, vrachtbrief of factuur wordt tevens be­schouwd als een bevestiging t.a.v. de overeenkomst die de op de werkurenstaat, vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
 
3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Verkoper­ binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werkne­mers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
 
4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor Verkoper ontstane schade - reeds gemaak­te kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke - te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaar­ding van Verkoper daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 15 % van de koopsom te bedragen. Verkoper behoudt het recht een hoger schadebe­drag te bewijzen en te vorderen.
 
Levering
 
Artikel 5.
 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten van de Verkoper of het magazijn van de Verkoper. 
 
2. Wanneer in de leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms, zoals deze door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen de betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.
 
3. De wederpartij is verplicht de gekochte dan wel verhuurde zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld danwel op het moment waarop deze bij hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, dan wel nalaat de noodzakelijk informatie of instructies te verstrekken om tot levering dan wel verhuur over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. 
 
4. Indien de zaken, zowel voor verkoop als verhuur, afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer - van het afleveradres naar de plaats van opslag - voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij. 
 
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeen­gekomen leveringster­mijn slechts bij benadering. Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijking van opgege­ven leverings­termijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij  is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij­ nimmer recht op schadevergoe­ding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtin­gen.
 
6. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdruk­kelijk gestelde contrac­tuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 
7. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooron­derstelling dat de nodige zaken, informatie en werken tijdig door derden zullen worden geleverd.
 
8. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schrif­telijk door Verkoper is aanvaard, alle voor de uitvoering nood­zakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Verkoper zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Verkoper is tenzij uitdrukke­lijk en schrif­telijk anders is overeengekomen.
 
9. Iedere overeenkomst wordt door Verkoper aangegaan onder de voor­waarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Verkoper is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van Verkoper voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Verkoper. Verkoper is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 
10. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres, de magazijnen van Verkoper of die van haar leveran­cier, verlaten.
 
11. Ingeval van een koop- en leveringsovereenkomst respectievelijk verhuurovereenkomst is Verkoper, indien een gedeelte van de bestelling voor aflevering  gereed is, vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen.
 
12. Ingeval de te leveren of te verhuren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is Verkoper uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer vóór het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt.
 
13. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken of te verhuren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die Verkoper verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst  door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
 
 
Risico-overgang
 
Artikel 6.
 
1. De te leveren en te verhuren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen van Verkoper of haar toeleve­rancier voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De wederpartij dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren. 
 
2. De wederpartij is, onverminderd het bovenstaande, voorts aansprakelijk voor alle schade zoals bovenvermeld omschreven ontstaan ten aanzien van verhuurde zaken van verkoper die wederpartij onder zich houdt.
 
3. Verkoper is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge deze voorwaarden het eigendom heeft voorbehouden, respectievelijk ten aanzien van zaken die Verkoper aan wederpartij verhuurt, van de wederpartij bewijs te verlangen van de onder lid 1 van dit artikel in de bedoelde verzekering.
 
 
Garantie
 
Artikel 7.
 
1. Verkoper garandeert de goede werking van door haar geleverde zaken in overeenstemming met de aan wederpartij schriftelijk verstrekte specificaties, eigenschappen en functies, gedurende de periode van 12 maanden na de datum van levering onverminderd het gestelde in lid 6 van dit artikel.
 
2. In het geval van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming uit dienstverlening en/of onderhoud, garandeert Verkoper, tot 12 maanden na levering van de zaken, vervangende dienstverlening.
 
3. Op grond van de garantie zal Verkoper, op haar kosten, gedurende de garantieperiode, alle gebreken herstellen dan wel doen herstellen, terwijl vervangen onderdelen eigendom van Verkoper zullen zijn.
 
4. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden bij wederpartij, zal wederpartij echter wel de door Verkoper aan wederpartij in rekening gebrachte reis-  en verblijfkosten en reisuren vergoeden.
 
5. De garantie is niet van toepassing, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- en waterschade, blikseminslag, stroomstoring of indien Verkoper kan aantonen dat de gebreken aan andere oorzaken te wijten zijn dan materiaal- constructie- en ontwerpfouten of indien het geleverde door anderen dan door Verkoper werd gewijzigd of onderhouden.
 
6. Indien Verkoper zaken of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Verkoper zal wederpartij op diens eerste verzoek informeren. 
 
7. Wederpartij dient te allen tijde Verkoper voldoende gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 
8. De garantie geldt slechts indien wederpartij tijdig aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
 
9. Voornoemde bepalingen gelden ook ten aanzien van door verkoper verhuurde zaken.
 
 
Aansprakelijkheid
 
Artikel 8.
 
1. Verkoper is aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Verkoper in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens wederpartij, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt als in lid 3 is bepaald. 
 
2. De wettelijke aansprakelijkheid jegens wederpartij is beperkt als in lid 3 bepaald. 
 
3. De in leden 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt:
 
a. Aansprakelijkheid uit hoofde van schade zal in geen geval hoger zijn dan een bedrag van € 15.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Voor het meerdere is Verkoper niet aansprakelijk;
b. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolg-schade zoals bijvoorbeeld bedrijfstagnatie, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand, het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan of de vermindering van de integriteit van gegevens. 
c. Voorzover leveranciers of onderaannemers zich jegens Verkoper kunnen beroepen op exoneratieclausules welke een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid jegens Verkoper met zich meebrengen of op bepalingen welke zien op vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan Verkoper zich jegens wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.
d. Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of, indien de overeenkomst ook in onderhoud voorziet, na afloop van de onderhoudsplicht, volledig en schriftelijk bij aangetekend schrijven bij Verkoper te worden ingediend. Voor niet tijdig, volledig, of bij aangetekend schrijven geclaimde schade is Verkoper niet aansprakelijk. 
e. Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de aansprakelijkheid zijn bedongen, zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van Verkoper en door Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
f. Ongeacht enig andersluidend beding is Verkoper niet meer of anders aansprakelijk dan in de voorgaande leden bepaald. 
 
4. Ingeval Verkoper, ondanks het in het voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Verkoper gesloten verzekering wordt uitgekeerd, dan wel wanneer Verkoper in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat Verkoper ter zake die schade daadwerkelijk kan verhalen op derden.
 
Betaling.
 
Artikel 9.
 
1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van Verkoper of middels bijschrijving op een door Verkoper opgegeven bankrekening. Verkoper behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtne­ming van een kortere betalingstermijn. Verkoper is gerech­tigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeen­ge­komen prijs te verlangen.
 
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan Verkoper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 250,00 en worden verschul­digd op het tijdstip dat de vorde­ring ter incasso uit handen wordt gegeven.
 
3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdruk­ke­lijk schriftelijk is over­eengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Verkoper gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortko­ming in de nakoming van de verbin­tenis zijn veroor­zaakt.
 
4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd, of indien wederpartij op enigerlei tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze voorwaarden, zal Verkoper het recht hebben de overeen­komst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelij­ke tussenkomst en zonder tot enige schade­vergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, zich te onthouden van de levering van nog niet geleverde zaken, respec­tievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onvermin­derd het recht van Verkoper op schade­vergoeding wegens tekortko­ming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Verkoper om bij verzuim de over­eenkomst om te zetten tot een overeen­komst tot vervangende schade­vergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, die Verkoper ten laste van de wederpartij heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
 
5. Voornoemde bepalingen gelden ook ten aanzien van door verkoper verhuurde zaken respectievelijk ten aanzien van onderhoudsovereenkomsten tussen verkoper en wederpartij.
 
 
Klachten
 
Artikel 10.
1. De wederpartij dient de gekochte dan wel verhuurde zaken, uiterlijk acht dagen na aflevering, te onderzoeken dan wel te laten onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk:
- of de juiste zaken werden geleverd/verhuurd;
- of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde/verhuurde zaken aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten, voldoen.
 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze onverwijld, uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit aan Verkoper te melden onder nauwkeurige opgaven van de aard en grond der klachten en de artikelnummers van de desbetreffende machines/onderdelen. 
 
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Verkoper.
 
4. Het niet in acht nemen van bovenvermelde onderzoeks- en/of meldingstermijnen leidt ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens Verkoper kan doen gelden onverminderd de verplichting van de wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens Verkoper na te komen.
 
 
Hoofdelijkheid
 
Artikel 11.
 
Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe Verkoper terzake van de uit enige koopover­een­komst, overeenkomst tot het verrichten van diensten of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezon­derd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschik­kings­bevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Verkoper tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.
 
 
Overmacht.
 
Artikel 12.
 
1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Verkoper, indien zij door over­macht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Verkoper, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplich­ting van wederpartij om het reeds geleverde/verhuurde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheidonafhankelijk van de wil van Verkoper­ - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeen­komst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsge­vaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Verkoper of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraag­de levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstof­fen of onderdelen, overstro­ming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeerssto­ring, de werking van computervirussen, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheids­maatregelen.
 
 
Eigendomsvoorbehoud, eigendomsovergang en terugneming.
 
Artikel 13.
 
1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Verkoper totdat wederpartij aan al zijn verplich­tingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbinte­nis­sen jegens Verkoper heeft voldaan. Tot dat moment wordt de wederpartij geacht de zaken van Verkoper in bruikleen te hebben. Hij mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren. Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor Verkoper om niet te houden, zodat Verkoper behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.
 
2. Verkoper is onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Verkoper gelever­de respectievelijk verhuurde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.
 
3. Het is wederpartij niet toegestaan om, gedurende de periode dat een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Verkoper bestaat, de op de geleverde zaken aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen, zulks op straffe van een aan Verkoper te verbeuren boete van 100 % van de factuurwaarde van de zaak met een maximum van € 15.000,00. 
 
4. Op voorhand is het wederpartij niet toegestaan gehouden op aan hem verhuurde zaken, aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen, zulks op straffe van een aan Verkoper te verbeuren boete van 100 % van de (factuur)waarde van de zaak met een maximum van € 15.000,00.
 
 
Intellectuele rechten
 
Artikel 14.
 
Wederpartij vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op aan die derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten op werken in verband met door Verkoper verrichtte diensten of geleverde zaken en verplicht zich, indien Verkoper in rechte wordt aangesproken wegens een dergelijke inbreuk, binnen een termijn van veertien dagen een deugdelijke bankgarantie ten behoeve van Verkoper te doen stellen ter hoogte van de jegens Verkoper gepretendeerde vordering, te vermeerderen met 10% en op aanwijzing van Verkoper het gebruik van de software of het doen van een andere inbreuk te staken.
 
 
Geheimhouding
 
Artikel 15.
 
Het is wederpartij verboden enige informatie welke wederpartij van Verkoper heeft verkregen en waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is, althans waarvan wederpartij zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur begrepen vertrouwelijke informatie en informatie betreffende door Verkoper gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, geheim te houden en niet aan een derde bekend te maken, zulks op straffe van een terstond  opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding.
 
In dienst nemen van elkaars medewerkers
 
Artikel 16.
 
Het is wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van Verkoper een medewerker van Verkoper welke direct of ook maar enigermate mate betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, of op welke rechtsbasis dan ook te werk te stellen, binnen 1 jaar na het eindigen van die betrokkenheid. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij zonder ingebrekestelling een terstond opeisbare boete verschuldigd, welke overeenkomt met één vol jaarsalaris van de betrokken werknemer, berekend naar het laatste jaar voordat de werknemer door wederpartij tewerk werd gesteld, onverlet de rechten van Verkoper op volledige schadevergoeding. 
 
 
 
Tussentijdse beëindiging
 
Artikel 17.
Ieder der partijen is gerechtigd een bestaande overeenkomst, zoals b.v. een onderhoudscontract, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien:
- de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
- de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 
Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien de andere  partij ten gevolge van overmacht die langer dan twee maanden duurt, of onomstotelijk langer dan twee maanden zal duren, tekortschiet in het nakomen van de overeenkomst. Dit recht vervalt indien het niet binnen vier weken na beëindiging van de overmacht is ingeroepen.
 
 
Toepasselijk recht en geschillen.
 
Artikel 18.
 
Op alle door Verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtin­gen is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudin­gen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Zutphen, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woon­plaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde Rechter.